(A) LOT, LOTS, PLENTY, A GREAT DEAL, A LARGE AMOUNT, A LARGE NUMBER, THE MAJORITY

“Birçok, pek çok, epey, büyük miktarda” gibi anlamlara gelen bu ifadelerin hepsinden sonra of kullanılır:

There's not a lot of meat left.
Çok et kalmadı. (... a lot meat left denmez)

Plenty of shops open on Sunday mornings.
Birçok mağaza Pazar sabahları açar. (Plenty shops ... denmez)

a lot of ve lots of

“Çok” anlamına gelen bu iki ifade günlük dilde sıkça kullanılır. Daha resmî dilde, a great deal of, a large number of, much ya da many tercih edilir. (Bu arada much ve many, çoğunlukla sorularda ve olumsuz cümlelerde kullanılır.) A lot of ile lots of arasında anlam farkı yoktur. Her iki ifadeden sonra sayılamayan tekil isim, çoğul isim ya da zamir gelir. Kullanılacak fiilin tekil ya da çoğul olması, bu iki ifadeden sonra gelecek ismin tekil ya da çoğul olmasına bağlıdır:

A lot of time is needed to learn a language.
Dil öğrenmek için çok zaman gerekir. (A lot of time are needed ... denmez)

Lots of patience is needed.
Çok sabır gerekir. (Lots of patience are needed denmez)

A lot of my friends want to emigrate.
Birçok arkadaşım göç etmek istiyor. (A lot of my friends wants... denmez)

Lots of us think it's time for an election.
Çoğumuz, seçim zamanının geldiğini düşünüyoruz. (Lots of us thinks ... denmez)

plenty of

“Çok, birçok, hayli, bol” anlamındaki plenty of ifadesinden sonra hem sayılamayan tekil isim ve hem de çoğul isim kullanılır:

Don't rush. There's plenty of time.
Acele etme. Çok zaman var.

Plenty of shops take cheques.
Birçok mağaza çek kabul eder.

a great deal of, a large amount of ve a large number of

“Çok, birçok, epey, epeyce, bir sürü” anlamına gelen bu ifadeler daha resmî bir kullanıma sahiptir. A great deal of ile a large amount of, genellikle sayılamayan isimlerle kullanılırlar:

Mr Taylor has spent a great deal of time in Turkey.
Bay Taylor, Türkiye’de çok/epey zaman geçirmiştir.

I've thrown out a large amount of old clothing.
Bir sürü eski giysiyi attım.

A large number of ise çoğul isimlerle kullanılır. Dolayısıyla fiil de çoğul olur:

A large number of problems still have to be solved.
Bir sürü sorunun hâlâ çözülmesi gerekir. (A large amount of problems ...ya da A great deal of problems ... demekten daha doğaldır)

the majority of

The majority of, “çoğunluğu, çoğu” anlamında olup çoğul isimlerle kullanılır. Dolayısıyla fiil de çoğul olur:

The majority of our employees are women.
Çalışanlarımızın çoğunluğu kadın.

Bu ifadeler, pounds, years ya da miles gibi ölçü birimleriyle genel olarak kullanılmaz:

It cost several pounds.
Çok paraya mal oldu. (It cost a lot of pounds denmez)

They lived many miles from the town.
Kasabadan millerce uzakta yaşadılar. (They lived plenty of miles from the town denmez)

Eğer cümlenin anlamı açıksa, bu ifadelerden sonra isim gelmese de olur. Bu durumda of kullanılmaz:

How much did it cost? __ A lot.
Kaç para tuttu? __ Çok. (= A lot of money)

He does not often speak, but when he does, he says a great deal.
Çok konuşmaz ama konuşunca da çok konuşur.

A lot ile a great deal ifadeleri zarf olarak da kullanılabilir:

On holiday we walk and swim a lot.
Tatilde çok yürüyüp çok yüzeriz. (... we walk plenty ya da swim lots denmez)

The government seems to change its mind a great deal.
Hükûmet, anlayışını büyük ölçüde değiştireceğe benziyor.