SUBJECT-VERB AGREEMENT

Cümlenin öznesi ile fiili arasında bir uyum vardır. Örneğin,

The woman over there knows Spanish.
The women over there know Spanish.

Birinci cümlenin öznesi (woman) tekildir. Dolayısıyla fiil de tekil (knows) olmuştur. İkinci cümle ise (women) çoğuldur. Onun da fiili çoğul (know) olmuştur. İşte bu uyum, birçok yapıda önem kazanmaktadır. Şimdi bunlara örneklerle bakalım:

1) İki ya da daha fazla ismin/zamirin and ile bağlanmış sıralı özne yapıları çoğuldur.

A boy and a girl want to see you.
Bir çocuk ile bir kız sizi görmek istiyor.

2) And ile bağlanmalarına karşın bazı özneler bir bütün olarak kabul edildiklerinden tekildirler.

This gin and tonic is very strong.
Bu cin tonik çok sert.

War and Peace is the best book I’ve ever read.
Savaş ve Barış, hayatımda okuduğum en iyi kitap.

His screeching and shouting was making us nervous.
Onun çığlık atması ve bağırması sinirimizi bozuyordu.

3) Aşağıda liste olarak verilen belirsiz zamirler tekildir.

everybody, everyone, everything
somebody, someone, something
anybody, anyone, anything
nobody, no one, nothing

Everybody was at the wedding.
Herkes düğündeydi.

Someone has left their bag behind.
Birisi çantasını bırakmış.

4) Many, few, a few, both, several sözcükleri çoğuldur.

Very few students learn Latin now.
Artık son derece az sayıda öğrenci Latince öğreniyor.

Both of the women were Italian.
Kadınların ikisi de İtalyandı.

5) Some of..., all of ..., half of..., most of... gibi sözcükler, birlikte kullanıldıkları isimlere göre biçimlenirler. Eğer kullanılan sözcük tekil ise fiil de tekil, çoğul ise fiil de çoğul olur:

Some of the milk was off.
Sütün bir kısmı bozulmuştu.

Some of the students were German.
Öğrencilerden bazıları Almandı.

Half of the apple was rotten.
Elmanın yarısı çürüktü.

Half of the apples were rotten.
Elmaların yarısı çürüktü.

All of the food has gone.
Yemeğin hepsi bozulmuş.

All of the machines were out of order.
Makinelerin hepsi bozuktu.

6) None of yapısı ile hem sayılabilen çoğul isim hem de sayılamayan isim kullanılabilir. Sayılamayan isim kullanıldığında fiil tekil olur:

None of this cheese is any good.
Bu peynir hiç güzel değil.

Sayılabilen çoğul isim ya da zamir kullanıldığında fiil tekil de olur çoğul da:

None of my friends is/are here.
Arkadaşlarımın hiçbiri burada değil.

7) Neither of, either of, any of yapıları ile çoğul isim ya da zamir kullanılır. Fiil hem tekil hem de çoğul olabilir:

Neither of my brothers is/are married.
Kardeşlerimden hiçbiri evli değil.

Has/Have either of the managers been seen recently?
Müdürlerden herhangi biri son zamanlarda görüldü mü?

If any of the boys get/gets hungry, they can eat an apple.
Çocuklardan herhangi biri acıkırsa elma yiyebilir.

8) Every ve each sözcükleri ile nitelenen isimler tekildir:

Every room is being used.
Her oda kullanılıyor.

Each new day is different.
Her yeni gün farklıdır.

9) Topluluk isimleri tekil olarak da çoğul olarak da kullanılabilir:

family, class, army, committee, government, jury, group, regiment, staff, audience, flock, crew, crowd, couple, team, club, firm, bank, choir, orchestra, party, public, school, union, ministry

This team is/are going to lose.
Bu takım kaybedecek.

My family has/have decided to move to Boston.
Ailem, Boston’a taşınmaya karar verdi.

10) -ics ile biten bilim dalları ve çalışma alanları (mathematics, statistics, politics, linguistics, economics, physics ... ) çoğul gibi gözükse de tekildir:

Mathematics is difficult to learn.
Matematiği öğrenmesi zordur.

Politics is a complicated business.
Politika karmaşık bir iştir.

11) Zaman, para, ağırlık, ve uzaklık anlatan ifadeler tekildir:

Six hours of sleep is not enough for me.
Altı saatlik uyku bana yetmiyor.

Fifty dollars is too much to pay for this shirt.
Elli dolar bu gömlek için çok.

A thousand kilometres is too far away.
Bin kilometre çok uzaktır.

12) Either ... or ..., neither ... nor ... ve not only ... but also ... ifadelerinde ikinci sözcük, yani fiile yakın olan sözcük önemlidir. Neither ... nor ... kalıbında eğer o sözcük tekilse fiil hem tekil hem de çoğul olabilir:

Neither Tom nor Sally was/were at home.
Ne Tom ne de Sally evdeydi.

Eğer ikinci sözcük çoğulsa fiil de çoğuldur:

Neither the manager nor the employees were right.
Ne müdür ne de çalışanlar haklıydı.

Either ... or ... kalıbında eğer ikinci sözcük tekilse fiil de tekil çoğulsa fiil de çoğul olur:

Either the employees or the manager was right.
Ya çalışanlar ya da müdür haklıydı.

Either the manager or the employees were right.
Ya müdür ya da çalışanlar haklıydı.

Not only the members but also the chairman is here.
Yalnızca üyeler değil başkan da burada.

13) Devrik (inverted) cümlelerde tekillik-çoğulluk, fiilden sonra gelen isme göre yapılır:

Resting on the table were two books.
Masanın üzerinde iki kitap duruyordu.

Under the blankets sleeps my sister.
Battaniyelerin altında kardeşim uyuyor.

14) There is/are kalıbında, kullanılan ismin tekil ya da çoğul olması önemlidir:

There is a dog in the garden.
Bahçede bir köpek var.

There are two dogs in the garden.
Bahçede iki köpek var.

15) Sayılamayan isimler (uncountable nouns) tekildir:

Our information is that the police will shortly make an arrest.
Bizim bildiğimiz, polisin yakında bir tutuklama yapacağıdır.

The weather is very changeable at the moment.
Hava şu anda çok değişken.

Your hair is very pretty.
Saçın çok hoş.

16) Police ve the police sözcükleri her zaman çoğuldur:

Police suspect a local gang.
Polis, yerel bir çeteden kuşkulanıyor.

The police have completed their investigations into the accident.
Polis, kaza ile ilgili araştırmasını tamamladı.

17) The+adjective yapısı, çoğul anlam taşıdığından çoğul fiil ile kullanılır:

The poor are getting poorer nowadays.
Bugünlerde yoksullar (yoksul halk) daha da yoksullaşıyor.

18) Özne olarak kullanılan gerund ve to-infinitive yapıları tekildir:

Living in this city is getting harder and harder.
Bu şehirde yaşamak gittikçe zorlaşıyor.

To get up early is difficult for me.
Erken kalkmak benim için zor.

19) Çoğul gibi görünen hastalık adları (measles, mumps) ve oyun adları (billiards, draughts) tekildir:

Measles is not a serious illness.
Kızamık, ciddi bir hastalık değildir.

Draughts is played by two people.
Dama, iki kişiyle oynanır.

20) Cümleye together with, along with ve as well as yapıları eklendiğinde, söz konusu isim çoğul yapılmaz:

Uncle Jack, together with Aunt Amanda, is planning to go to Paris.
Amanda hala ile Jack amca Paris’e gitmeyi planlıyor.

Tim, along with his family, has moved to another city.
Tim, ailesiyle birlikte başka bir şehre taşındı.

21) Türkçede tekil gibi görünse de İngilizcede iki kısımdan oluştuğu için çoğul sayılan isimler, çoğul fiil ile kullanılırlar:

trousers, jeans, pyjamas, pants, scales, glasses, scissors, binoculars, pliers, tweezers, spectacles, shorts

Her jeans are too tight.
Kot pantolonu çok dar.

Where are my glasses?
Gözlüğüm nerede?

22) Miktar belirten kimi ifadeler çoğul fiille kullanılır:

a number of, a group of, a couple of, a lot of

A number of problems have arisen.
Birçok sorun çıktı.

A group uf students are going to the cinema this evening.
Bir grup öğrenci bu akşam sinemaya gidiyor.

23) Hesaplamalarda hem tekil fiil hem de çoğul fiil kullanılabilir:

Two and two is/are four.
İki iki daha dört eder.

24) One of ... yapısı ile tekil fiil kullanılır:

One of my friends is German.
Arkadaşlarımdan biri Alman.

Sonraki: SUBJUNCTIVE